OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

공지사항

제목 New Collection 무료 배송 이벤트

평점

작성자 IAAC Crafts (ip:)

작성일 2023-03-02 18:59:22

조회 152

추천 추천

내용

안녕하세요. 이악크래프트입니다.


그간 이악크래프트에서 꾸준히 사랑받아온 N.bell은 2017년 우리가 속한 장르에 새로운 종을 울린다는 의미로 탄생한 협업 중 하나였습니다.
2023년에는 이악의 상징과도 같은 상큼하고 따뜻한 #Nbell 의 새로운 컬러와 볼 형태에 한정되어 있던 틀에서 벗어나 깊이감이 살짝 느껴지는 플레이트를 함께 선보입니다. 


3월 3일 (금) 오전 11시, N.bell 뉴 콜렉션의 프리오더가 시작되며, 새로운 컬렉션을 포함하여 주문할 경우 무료배송 혜택 (기간: 3월 3일 오전 11시 - 3월 10일 오전 11시까지)이 적용됩니다.


단독 구매시 3월 15일 부터 순차 배송이 될 예정이며, cylinderade와 olive (m) 을 함께 주문하시는 경우 배송 일정이 추가적으로 소요되니 이 부분 참고 부탁드립니다.

새롭고 활기찬 분위기로 장식된 봄의 기운을 식탁에서 먼저 느껴보세요. 

감사합니다.


첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE