OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

공지사항

제목 efe collection 신제품 무료 배송 이벤트

평점

작성자 IAAC Crafts (ip:)

작성일 2023-09-14 10:00:16

조회 249

추천 추천

내용

안녕하세요. 이악크래프트입니다.


Efe collection에서 인기가 많았던 efe oval 제품의 깊이감 있는 제품과 개인 접시로 사용할 수 있는 제품이 새롭게 출시되었습니다.


efe oval servinng bowl은 총 3가지 사이즈로 구성되어 있으며, l 사이즈는 구매 요청시 매장으로 문의 부탁드립니다 :) 


efe small plate, efe nuit small plate는 개인 접시로 사용하기 좋은 사이즈며, 두가지 컬러로 구성되어 있습니다.

새로운 컬렉션을 포함하여 주문할 경우 무료배송 혜택 (기간: 9월 14일 오후 5시 30분 - 9월 21일 오후 5시 30분까지)이 적용됩니다.


다가오는 겨울에는 efe collection과 함께 풍성한 식탁을 꾸며보세요.


감사합니다.




첨부파일

비밀번호

삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.

댓글 수정

비밀번호

내용

/ byte

EDIT CLOSE